روی خط عدالت:

مجموعه اشعار مهدوی با موضوع دعا

نمونه شعر از مجموعه اشعار ” دعا ” :

بخوان دعای فرج را دعا اثر دارد
دعا کبوتر عشق است و بال و پر دارد
بخوان دعای فرج را و عافیت بطلب
که روزگار بسی فتنه زیر سر دارد
بخوان دعای فرج را که با شکسته دلان