روی خط عدالت:

تو لیلة القدر منی

وقتی تو اینجایی، بیا معنا ندارد           آقا کجا هستی؟ کجا معنا ندارد

بیماری ما غفلت از یاد نگاراست          دور از طبیبان که دوا معنا ندارد

ای مهربان تراز پدر مادر چه ‌گویم؟      بی تو رسیدن به خدا معنا ندارد

وقتی تو ازدست دلم راضی نباشی           یا ربنا یا ربنا معنا ندارد