روی خط عدالت:

مجموعه اشعار با موضوع جمعه

این مجموعه شامل اشعار مهدوی با موضوع جمعه می باشد .
مانند :
چه جمعه ها یک به یک غروب شد نیامدی
چه بغض ها که در گلو رسوب شد نیامدی
خلیل آتشین سخن،تبر به دوش بت شکن
خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی

مجموعه اشعار با موضوع انتظار

این مجموعه شامل اشعار مهدوی با موضوع انتظار می باشد .
مانند :
اعیاد گذشت و خبر از یار نیامد
بر زخم دل فاطمه غم خوار نیامد
چندروز دگر مانده که با ناله بگوئیم
ای اهل حرم میر و علم دار نیامد