روی خط عدالت:

بیان اقسام محبت

محبت میان دو نفر که تناسب معنویه دارند: بسیار میشود که دو کسی یکدیگر را دوست میدارند بدونملاحظه جمالی یا طمع جاه و مالی بلکه به مجرد مناسبت ارواح ایشان.

· محبت کسی با دیگری که میان ایشان در بعضی مکانها، اجتماع و الفت حاصل شده:

مثال: محبت میان همسفران دور و دراز یکی از حکمت های امر به نمازجمعه،جماعت همین است زیرا اجتماع در این مواقع با نیت خالص حصول انس و محبت با یکدیگر را به همراه دارد.