روی خط عدالت:

تاریخچه یهود ، ب

یکی دیگر از کارهای زشتِ یهود از دوره ی سلیمان تا دوره ی حضرت عیسی (علیهما السّلام) تحریف و دستکاریِ کتاب تورات طبقِ خواسته ِ شان بود .

تاریخچه یهود ، الف

به حضرت یعقوب (علیهما السّلام) اسرائیل می گفتند (إسرا = سرباز) + (ئیل = خدا)