روی خط عدالت:

ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻨﺘﻈﺮاﻧﻪ

ﺣﻀﺮت آﻳﺖ اﷲ اﻟﻌﻈﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي:
ﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﺮاى اﻧﺘﻈﺎر، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎب ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻰ در زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد ﺑﺎز ﻛﻨﻴﻢ .ﺣﻘﻴﻘﺘﺎً ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ روح اﻧﺘﻈﺎر را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎ در ﺧﻮد زﻧﺪه ﻛﻨﺪ .

تجلیل از جانبازان

آدم ها فطرتاً برای این که به رشد و تکامل برسندو روی پای خودشون بایستند؛ چون هدف براشون ارزشمند و مقدّسه، زمین خوردنها براشون مهم نیست …

دهه فجر

خدا با طاغوت و طاغوتیان چه کرد ؟ عاقبتشون چی شد ؟

دنیا از منظر امام هادی

روزی به متوکل عباسی خبر دادند در منزلِ امام هادی (علیه السلام) سلاح نظامی و نامه هایی از شیعیان و … وجود داره، متوکل عده ای سرباز فرستاد تا امام را پیش متوکل بیارن …

ماه رجب

به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم : این ماه، ماهِ رجب است، به من دعایی بیاموزید که بوسیله ی آن خدا به من منفعت ببخشد …