روی خط عدالت:

گوشه ای از زندگانی حضرت زهرا (شهادت) ۱ – دکتر سنگری

میگن پیغمبر تا وارد خونه می شد می دید هر دو دارند کار می کنند حضرت علی عدس یا نخود پاک می کرد و از این دست کارها کارهای حضرت علی بود، حضرت فاطمه دستاس می کرد، پیغمبر سئوال کرد کدومتون خسته ترید؟ ما اگه بودیم چه می گفتیم؟ می گفتیم خستگی مال منه این که کاری نمیکنه! ما تا یه کسی پیدا بشه زبان گله از اهل خانه باز می کنیم؛ اصلا کسی هیچ کاری نمیکنه!

گاهی نردبان میشه حجاب

روزی مردی داهل چاله ای افتاد، بسیار دَردش آمد .

یک کسی که لباس دین به تن داشت گفت : حتما ًگناهی انجام داده ای یک دانشمند رسید و عُمق چاله و رطوبت خاکش را اندازه گرفت.