روی خط عدالت:

ارتباط با امام زمان، کارمند مهدوی کیست؟

توسل علمی به این معناست که منی که درعصر انتظار زندگی می‌کنم بدانم که یه بخشی از بار امام زمان و من باید بردارم؛ عاشق همیشه بار‌کش معشوق هست. توسل یعنی قرب پیدا بکنم به خدا به واسطه امام، من امام و بشناسم و امام و بشناسانم؛ حتی به دادن یک شکلات به یک کودک، گاهی وقت‌ها یک مِهر امام‌ و من این مدلی می‌تونم تزریق بکنم. گاهی مَثلِ ما مَثلِ یک آدمیه که یک چاقویی به دستش گرفته صیاد این و شکار کرده، افتاده داخل این تور ولی هِی با این چاقو داره تور و پاره می‌کنه که از این تور و شکار، خودش و بندازه بیرون؛ دوستان شکار شُدید؛ تور و پاره نکنید؛