روی خط عدالت:

قانون جذب؛ مانعی جدید فراروی جامعه منتظر

تئوری راز که از آن به قانون جذب هم یاد می‌شود، ابتدا با پخش مستند راز در صدا و سیما‌ی جمهوری اسلامی‌‌‌‌‌‌‌بر سر زبان‌ها افتاد. البته در کشور‌های دیگر این به اصطلاح تئوری کم و بیش مورد بحث و گفت‌و‌گو قرار گرفته است و در کشور ما ایران، برخی سخنرانان و نویسندگان به صورت گسترده به تبلیغ این نظریه می‌‌‌‌‌‌‌پردازند. نکته‌ی مهم این است که در بسیاری از کتاب‌ها و گارگاه‌ها این ایده را با عنوان مرام معنوی و عرفانی به دیگران آموزش می‌دهند و با نام حیات معنوی، زندگی عرفانی، اتصال با نیروی الهی، تکنولوژی فکر و … تبلیغ می‌کنند.