روی خط عدالت:

access_alarm ۱۳۹۴/۰۸/۱۵

مجموعه اشعار مهدوی با موضوع “فاطمیه”

دلم دوباره خبر می دهد ظهور تورا
بدون فاطمه حس می کند حضور تورا
تورا قسم به چه باید دهم که سینه ی من
به دست آورد آنی دل غفور تو را
به من مگو که نرفته چگونه باز آیم
مسیر جاده خبر می دهد عبور تورا
کدام آئینه در این زمانه بی نقص است
که خوب جلوه دهد انعکاس نور تو را
من از غریبیه هر فاطمیه دانستم
شکسته است کسی شیشه ی غرور تو را