روی خط عدالت:

access_alarm ۱۳۹۴/۰۹/۰۳

علت تمسخر منتظــران؟! (استاد پناهیان)

اگر دیدید این آدم نماهای فرومایه، منتظــران را تمسخر می کنند، باید بدانید که این استهزا ناشی از عقده ای ست که نسبت به «آزادگان و آسمانی های عالم هستی» دارند و آنها در حقیقت از فرودستی خود می نالند!!
در واقع، آنها چون خود را ذلیل می یابند، عزتمنــــدانِ منتظر را به استهزا میگیرند.

انتظارعامیانه،عالمانه،عارفانه/ص۱۱۸