روی خط عدالت:

access_alarm ۱۳۹۴/۰۸/۲۴

چرا شما شیعه ها نمازِ ظهروعصر و مغرب عشا تونو باهم میخونید؟!

مولوی اهل تسنن بهم گفت: چرا شما شیعه ها نمازِ ظهروعصر و مغرب عشا تونو باهم میخونید؟! در صورتیکه پیغمبر فقط در موقع سفر یا خطر اجازه داده باهم بخونیم!
گفتم چون کتابهای شما رو با دقت خوندم. تعجب کرد!!

گفتم:
«پیغمبر نماز ﻇﻬﺮ ﻭ ﻋﺼﺮ ﺭو ﺩﺭ ﻣﺪﯾﻨﻪ، با هم ﺍﻗﺎﻣﻪ کرﺩﻧﺪ در حالیکه نه سفری بود نه خطر و ترسی. علتش ﺭو ﭘﺮﺳﯿﺪند؛ ایشوﻥ فرمودند: ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺍﺣﺪﯼ ﺍﺯ ﺍﻣﺘﻢ ﺩﺭ ﺳﺨﺘﯽ ﻭ ﻣﺸﻘﺖ بیفته.»

ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ/ﺝ۱/ﺹ۴۹۰-۴۹۲/ﺡ ۵۰ ﻭ ۵۸
صحیح مسلم/ج۲/ص۱۵۱
مُوطا مالک/ج۱/ص۴۴
سنن ترمذی/ج۱/ص۱۲۱
مُصنَف عبدالرزاق/ج۲/ص۵۵۶
المعجم کبیر طبرانی/ج۱۰/ص۲۱۹ و بازم هست…

گفتم: نکنه مسلم، ترمذی، عبدالرزاق و طبرانی هم شیعه بودند؟!
من 🙂 او :l