روی خط عدالت:

اين خيلي جالبه

«كُل فی فَلَكَ» كه معنيش ميشه همه چيز در گردش است… جالبيش اينجاست كه اگه همينو بر عكس بخونی بازم ميشه:
«كُل فی فَلَكَ» خودِ آيه هم در گردشه! واقعا زیباست….