روی خط عدالت:

یكی از مهمترين نوشیدنی هایی كه دندون رو از بين می بره، نوشابه است!

متاسفانه ايرانيان در سال ۲،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان نوشابه مصرف میکنن. ۱
سرانه مصرف نوشابه در ايران ۴۲ ليتره در حالیكه مصرف جهانی ۱۰ ليتره. ۲
دكتر پريس میگه: دندونهايی رو كه ۳۰۰۰ سال زير خاك بوده اند رو در ظرفی از نوشابه انداختم، بعد از گذشت ۴۸ ساعت اثری از دندونها باقی نموند!