روی خط عدالت:

ممکنه برای شما هم اتفاق بیفته!!

دانشمندی خبیث رو تصور کن که روباتی طراحی کرده واسه مردم آزاری! برای خراب کردن رفاه و آسایش مردم! برای خش انداختن روی ماشین مردم! این رُبات حتی آدم هم میکشه.
طراحی و ساختش با موفقیت انجام میشه.‌ حالا فکر میکنی اولین کاری که این ربات انجام میده چیه؟