روی خط عدالت:

روايتی عجیب!

در برابر هر يك ششم از دِرهَم ِنُقره
هفتصد نماز قبول شده میگيرند و به صاحب حق میدهند. ۱
يك ششم درهم به پول امروزی؛ کمتر از ۲هزار تومن میشه.