روی خط عدالت:

درد را با درد بخوان !!

حضرت علی فرمودند:
چه شده که من مردم را اینگونه می بینم که وقتی غذایی جلویشان میگذارند، اگر شب باشد و چشمشان نبیند، خود را به زحمت می اندازند و بالاخره چراغی تهیه میکنند تا ببینند چه دارند وارد شکمشان می کنند!

شب همیشه در حال مطالعه خوابشان می برد.

– یعنی شاید بگویم هیچ استثنایی نداره – شب همیشه در حال مطالعه خوابشان می برد.
خود من هم همینطورم، نه اینکه وسط مطالعه خوابم ببرد، مطالعه می کنم تا خوابم می آید؛ کتاب را می گذارم و می خوابم…

یه ذره درد و دل …

«انسانهای بزرگ» می تونند
دو دقیقه بدون هوا زندگی کنند
و دو هفته بدون آب…
اما بدون کتاب! تو بگو یه لحظه!