روی خط عدالت:

پگی خانم بعد از ۱۴ سال رفت! (غرب زدگی)

زمستون سال گذشته یکی از بازیگرای مشهور، عکس سگش رو تو یکی از شبکه های اجتماعی گذاشت و زیرش نوشت: «دختر قشنگ من، ادری خانم! با معرفت ترین و مهربون ترین حیوون جهان. مگه من مرده باشم کسی به این بچه حرف بدی بزنه…»