روی خط عدالت:

اونائیکه هفته وحدت رو هفته برائت اعلام میکنن !!!

همواره با بزرگترين جمعيتها باشيد كه دست خدا با جماعت است، از پراكندگی بپرهيزيد، كه «انسان تنها» بهره شيطان است آنگونه كه «گوسفند تنها» طعمه گرگ خواهد بود، آگاه باشيد هركس مردم را به تفرقه و جدایی دعوت كند او را بكشيد هر چند كه زير عمامه من باشد…