روی خط عدالت:

اراجیف وهابیت علیه مسلمونا بویژه ایرانی ها:

دكتر ناصر الدين قفاری، از اساتيد دانشگاه‌های رياض
خمينی، نام خود را در اذان نمازها داخل كرده و حتّی نام خود را بر نام پيامبر، مقدّم نموده
در ايران، اذان در نمازها بعد از اعلام خمينی به عنوان حاكم ايران و حاكم همه جوامع [مسلمانان] چنين است: اللّه‏ اكبر، اللّه‏ اكبر، خمينی رهبر، أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه!