access_alarm 2022/03/27

رابطه طهارت با گناه

یکی از رفقا تهران، ازین بسته پفکی بود چی بود؛ می‌بینه هی کم می‌شه ازش! می‌بینه صدایی هم نمیاد؛ می‌بینه موشه میاد یه دونه یه دونه ورمی‌داره میره از این پفک‌ها جلوی چشمش! حالا این هر چی جمع می‌کنه؛ اون میاد ورمی‌داره می‌بره؛ وگرنه دو رکعت نماز بسه برای این که آدم بره ملکوت! دو رکعت نماز! دو رکعت.

یه زیارت کربلا بسه؛ یه زیارت امام رضا بسه برای این که استعدادهای ما فعال بشه. یه فاطمیه، یه شب گریه، یه شب روضه، یه قطره اشک بسه؛ چرا فعال نمی‌شه؟ اون استعدادکش‌ها داره کار می‌کنه؛ سم زدایی نکردیم اون از مجلس میایم بیرون فعال میشه. می‌زنه همه رو می‌بره؛ خشک می‌کنه؛ استعداد کشه.

اون طهارت اگه باشه استعدادها فعال میشه اون رزق خاص آدم می‌رسه؛ دیدین روایت رو؟ فرمود: أدِمِ الطَهارَة یَدُم عَلَیکَ الرِزقِ خیلی روایت، روایت زیبایی ست.

دوام بر طهارت داشته باش رزقت دائم می‌شه. یعنی دوام طهارت دوام رزق. خب حالا طهارت، یه طهارت ظاهری دیگه حالا همیشه با وضو باش بزرگان هم سفارش می‌کنند. حتی ما می‌دیدیم بزرگان شب از خواب بیدار می‌شدند می‌خواست ساعت رو ببینه؛ در بین اساتیدمون می‌دیدیم؛ بیدار می‌شد می‌دید مثلا ساعت دو و نیم شب؛ دیگه نمی‌خوابید پامیشد می‌رفت وضو می‌گرفت بعد می‌آمد می‌خوابید.(اَدِم علی الطهاره) دائم با طهارت. وقتی دائم با طهارت بودی دائم بهت رزق میدن؛

وقتی دائم رزق بدن همینه دیگه استعدادت ویژه ات هم رزق میدن اونم فعال میشه اونم می‌رسه؛ طهارت حالا چه طهارتی بالاتر از تقوا؟ چه طهارتی بالاتر از ترک گناه؟ اصلا از این دنیا از این چیزهایی که بقیه لذت می‌برن اون لذت نمی‌بره اصلا می‌خنده. چی می‌خواد؟ طهارت.

حالا البته میگم معلوم نیست یه وقتی حالا حتما به آدم اینو بِدن ها گاهی هم تو دنیا نمی دن که اونور بدن اون بهترش بدن. گاهی آدم طهارت هم داره؛ یه خواب خوب هم پنجاه سال نمی‌بینه؛ یه بار خواب اهل بیت هم ندیده؛ اشکال نداره؛ اینو گذاشتن همه رو ریختن به حسابش یه دفعه همه رو یک جا بگیره.

تو بنگی چو گدایان به شرط مزد مکن؛ که خواجه خود روش بنده پروری داند.

اون چطور می‌خواد؛ چه استعدادی رو فعال کنه؛ کجا فعال کنه؛ کِی؟ چه شکلی؟ دیگه با خودشه زمینه رو باید ایجاد کرد زمینه چیه؟ طهارت.

یکی از زمینه ها طهارت؛ طهارت با چی؟ با توبه با استغفار، ترک گناه.

در حال اعتبار سنجی لطفا منتظر بمانید ...