روی خط عدالت:

وصیت نامه الهی سیاسی امام(ره) :

كدام افتخار بالاتر و والاتر از اينكه
“آمريكا با همهٔ ادّعاهايش و با همهٔ ساز و برگهاى جنگى اش، با آن همه دولتهاى سرسپرده اش و با در دست داشتن ثروتهـــای بی‌پايان ملتهاى مظلوم و در دست داشتن تمـــام رسانه هاى گروهى” در مقابل ملت غيور ايران و كشور حضرت بقية اللّه (ارواحنا الفداء) آنچنان وامانده و رسوا شده كه نمی‌داند به كه متوسل شود و رو به هر كس میكند جواب رد می‌شنود…